Algemene voorwaarden business


Algemene voorwaarden Heerhugowaard Cityrun businessdeelnemers

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement: het door Vereniging Juniorkamer Heerhugowaard in enig jaar te organiseren hardloopevenement Heerhugowaard Cityrun.
b. Deelnemend Bedrijf: een bedrijf of instelling dat of die op een door de Organisator toegelaten wijze een Team (of meerdere Teams) heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
c. Team: een groep van ten minste drie en ten hoogste vijf Deelnemers.
d. Deelnemer: een natuurlijke persoon die door een Deelnemend Bedrijf op een door de Organisator toegelaten wijze is ingeschreven voor deelname aan een Evenement als lid van een Team.
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een Deelnemend Bedrijf en de Organisator, strekkend tot deelname van Deelnemers aan het Evenement.
f. Organisator: de rechtspersoon (in deze vereniging Juniorkamer Heerhugowaard) waarmee een Deelnemend Bedrijf een Overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2: Deelnemende Bedrijven; Teams
2.1. Deelnemende Bedrijven kunnen zijn:
a. rechtspersonen die langer dan een maand voorafgaand aan inschrijving voor het evenement onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
b. ondernemingen, geen rechtspersoon zijnde, die langer dan een maand voorafgaand aan inschrijving voor het evenement onafgebroken ingeschreven zijn geweest in het handelsregister van een Kamer van Koophandel en Fabrieken in Nederland;
c. publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek.
2.2. De Organisator kan besluiten om in individuele gevallen bedrijven of instellingen, die niet aan voornoemde eisen en overige zwaarwegende eisen (waaronder betalingsachterstanden) voldoen, te weigeren tot deelname toe te laten.
2.3. Per Deelnemend Bedrijf kan een onbeperkt aantal Teams in de categorie Businessloop worden ingeschreven.

Artikel 3: Deelnemers
3.1. Deelnemers dienen op de dag van het Evenement de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.
3.2. Een Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij door een Deelnemend Bedrijf voor deelname is aangemeld middels een daartoe strekkend inschrijfformulier dat volledig en naar waarheid is ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien het Deelnemend Bedrijf akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
3.3. Alleen bij schriftelijke annulering vóór 1 maart 2019 kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen op grond van de Overeenkomst aan Deelnemend Bedrijf plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt 10% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht. Bij annulering van 1 maart t/m 17 maart wordt 50% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht. Na 18 maart 2019 wordt 100% van de kosten van het/de geannuleerde team(s) en extra bestellingen in rekening gebracht.
3.4. De Organisator kan op grond van overmacht voortijdig vóór het moment van de eerste start besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dit geval zal aan Deelnemende Bedrijf 25% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Het deelnemende bedrijf houdt wel recht op eventueel bestelde shirts. Deze zullen per post worden toegezonden. Indien het Evenement na de eerste start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd c.q. afgelast, zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden. Het deelnemende bedrijf houdt wel recht op eventueel bestelde shirts. Deze zullen per post worden toegezonden.
3.5. De Organisator is niet aansprakelijk voor door het Bedrijf en Deelnemer gemaakte kosten en/of gevolgschade wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

Artikel: 4 Aansprakelijkheid
4.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
4.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van het Deelnemend Bedrijf aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
4.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4.4. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat elke Deelnemer zich bekend heeft verklaard met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en heeft verklaard dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf verklaart door de inschrijving dat hij elke Deelnemer uitdrukkelijk en dringend heeft geadviseerd zich in verband met de deelname sportmedisch te laten keuren.
4.5. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Het Deelnemend Bedrijf van de Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
4.6. Het Deelnemend Bedrijf vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 5: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer/Deelnemend Bedrijf zichtbaar is.

Artikel 6: Persoonsgegevens
De door het Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemend Bedrijf of Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan het Deelnemend Bedrijf of de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan Deelnemend Bedrijf. Deelnemend Bedrijf of een Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Inschrijven


Schrijf je in voor Heerhugowaard Cityrun. Een geweldig hardloopevenement met diverse onderdelen, zoals de kidsrun, de 5km en de 10km!

Bovendien wordt de opbrengst van HHW Cityrun volledig geschonken aan diverse goede doelen!

Inschrijven Cityrun (individueel) Inschrijven Businessrun (team) Inschrijven Kidsrun Inschrijven als vrijwilliger

Hoofdsponsor

Hoofdsponsor Kidsrun

Platinum partner


Premium partnersMedia partners


Partners